Tietosuojaseloste 30.5.2022

 1. Rekisterinpitäjä
  Saneeraus ja maalaus Erander Oy
  1607411-9
  Seuravuorenkatu 17 Paattinen
  toimisto@erander.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Birgitta Erander
  Yhteystiedot samat kuin kohdassa 1.

 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri

 4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
  Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Keräämme asiakastietoja oikeutettuun etuun ja lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

 5. Rekisterin tietosisältö
  • nimi ja osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • y-tunnus
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Saamme asiakastiedot säännönmukaisesti asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä. Tämän lisäksi keräämme henkilötietoja veroviranomaisilta, kansaneläkelaitokselta, tapaturmavakuutusyhtiöiltä, ammattiyhdistysten jäsenmaksuliitoilta, ulosottoviranomaisilta ja muilta tahoilta, joiden antama tieto on käsiteltävä palkanlaskennassa.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille kuin asiakkaalle itselleen. Voimme luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle vain, jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten. Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Emme siirrä rekisteristä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 9. Henkilötietojen käsittelijät
  Ainoastaan niillä joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy yrityksen käsittelemiin henkilötietoihin.

 10. Henkilötietojen säilytysaika
  Käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai vähintään niin kauan kuin kirjanpitolain vaatima säilytysaika vaatii.

 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen:

  • Tarkastusoikeus
   Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
   Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  • Vastustamisoikeus
   Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  • Suoramarkkinointikielto
   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

  • Poisto-oikeus
   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

   On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan.

  • Suostumuksen peruuttaminen
   Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä esimerkiksi asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  • Valitusoikeus
   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.